INNOVATIVE
TECHNOLOGY

Modern innovative

technology to improve

treatment efficiency

MEDICAL
SPECIALISTS

The center

of medical specialists

in cancer treatment

HEALING
ENVIRONMENT

Surrounded by

healing environment and

relaxing atmosphere

CHIWAMITRA HOSPITAL


โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านมะเร็งให้บริการตรวจ วินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมพยาบาลที่มากประสบการณ์ โรงพยาบาลมะเร็งแห่งนี้ มุ่งมั่นรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดควบคู่ไปกับการใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผู้ป่วยที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา อุบลราชธานีจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบำบัดรักษา ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โรงพยาบาลชีวามิตรา อุบลราชธานีใช้เทคโนโลยีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อใช้ในการบำบัดรักษามะเร็งทุกประเภท อีกทั้งยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านการรักษาโรคมะเร็ง มั่นใจได้เลยว่าผู้ป่วยทุกท่านจะได้รักการดูแลเอาใจใส่จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดตลอดการรักษา

Chiwamitra Cancer Hospital, The first private cancer hospital in Ubonratchatani, Thailand. The choice for innovative cancer treatment and quality of living
“Precision treatment for your body and mind”

บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา เป็นโรงพยาบาลเอกชนรักษามะเร็งเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวม ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

บริการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง

โรงพยาบาลโรคมะเร็งชีวามิตรา ใช้เครื่อง Computed Tomography หรือ CT Scan ถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีใหม่ในบริการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง ช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถวางแผนการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรักษามะเร็งครบวงจร:

1. รังสีรักษา (Radiation Therapy) เป็นวิธีที่ใช้รังสีจากเครื่องฉายรังสี มุ่งตรงไปยังจุดที่มีเซลล์มะเร็ง
2. เคมีบำบัด (Chemotherapy) เป็นวิธีการรักษามะเร็งที่ใช้ยาต้านมะเร็ง ยาเหล่านี้จะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง หรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
3. การรักษาด้วยคลื่นความร้อน (Hyperthermia) เป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้ความร้อนเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

การทำงานของทีมแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา เป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากมายครอบคลุมทุกสาขา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งของเราจะทำการวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยแบบรายบุคคลอย่างเหมาะสมที่สุด โดยจะให้ข้อมูลและตัวเลือกในการรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติๆ อย่างครบถ้วนเพื่อการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม

จุดเด่นของโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บริการครบวงจร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสถานที่สะดวกสบาย ให้ผู้ป่วยมั่นใจในการรักษาและได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

1. เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

2. เทคโนโลยีทันสมัย 3. บริการครบวงจร 4. ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 5. สถานที่สะดวกสบาย

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา อุบลราชธานี มุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปรึกษาปัญหามะเร็ง
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย