INNOVATIVE
TECHNOLOGY

เทคโนโลยีการรักษา

นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

รักษามะเร็งได้ทุกประเภท

MEDICAL
SPECIALISTS

ตรวจวินิจฉัยโรคได้ครอบคลุมและเชื่อถือได้

โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

ด้านการรักษาโรคมะเร็ง

HEALING
ENVIRONMENT

แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและ

สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา +CMH


โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา อุบลราชธานี

    โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านมะเร็งให้บริการตรวจ วินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมพยาบาลที่มากประสบการณ์ โรงพยาบาลมะเร็งแห่งนี้ มุ่งมั่นรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดควบคู่ไปกับการใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา อุบลราชธานีจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบำบัดรักษา ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โรงพยาบาลชีวามิตรา อุบลราชธานี ใช้เทคโนโลยีนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อใช้ในการบำบัดรักษามะเร็งทุกประเภท อีกทั้งยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านการรักษาโรคมะเร็ง มั่นใจได้เลยว่าผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดตลอดการรักษา

โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางมะเร็ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ตอบโจทย์ทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งหลากหลายรูปแบบ
“กายต้องตรงจุด ใจต้องดูแล”

บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา เป็นโรงพยาบาลเอกชนรักษามะเร็งเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวม ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

บริการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง

โรงพยาบาลโรคมะเร็งชีวามิตรา ใช้เครื่อง Computed Tomography หรือ CT Scan ถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีใหม่ในบริการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง ช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถวางแผนการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรักษามะเร็งครบวงจร:

1. รังสีรักษา (Radiation Therapy) เป็นวิธีที่ใช้รังสีจากเครื่องฉายรังสี มุ่งตรงไปยังจุดที่มีเซลล์มะเร็ง
2. เคมีบำบัด (Chemotherapy) เป็นวิธีการรักษามะเร็งที่ใช้ยาต้านมะเร็ง ยาเหล่านี้จะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง หรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
3. การรักษาด้วยคลื่นความร้อน (Hyperthermia) เป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้ความร้อนเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง

การทำงานของทีมแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา เป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากมายครอบคลุมทุกสาขา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งของเราจะทำการวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยแบบรายบุคคลอย่างเหมาะสมที่สุด โดยจะให้ข้อมูลและตัวเลือกในการรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติๆ อย่างครบถ้วนเพื่อการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม

จุดเด่นของโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บริการครบวงจร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสถานที่สะดวกสบาย ให้ผู้ป่วยมั่นใจในการรักษาและได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

1. เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

2. เทคโนโลยีทันสมัย 3. บริการครบวงจร 4. ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 5. สถานที่สะดวกสบาย

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา อุบลราชธานี มุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น +CMH

ข้อมูลสุขภาพ


ปรึกษาปัญหามะเร็ง
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย