• นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์หญิงอรภา บรรเทิง

แพทย์ประจำโรงพยาบาล
แพทย์CAMทีมแพทย์เฉพาะทาง


มุ่งเน้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเฉพาะทางโรคมะเร็ง โดยผู้ป่วยและญาติจะได้รับ :